Najbliższe Imprezy

Archiwum

Dostawa lekkiego oleju opałowego

OCK.271.2.2.2012                      Jabłonka, dnia 23 października 2012 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ockorawa.pl


Jabłonka: dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 7 000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012
Numer ogłoszenia: 224709 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce , ul. 3-go Maja 3, 34-480 Jabłonka, woj. małopolskie, tel. 18 26 524 04, faks 18 26 524 04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ockorawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 7 000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w ilości szacunkowej 7000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012 Główny przedmiot CPV-09.13.50.00-4 CPV- 09.13.51.00-5 2. Lekki olej opałowy musi charakteryzować się następującymi parametrami fizyko-chemicznymi: gęstość w temperaturze 15 C, nie wyższa niż 0,860 g/ml temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 o C lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie większa niż 6,00 mm2/s skład frakcyjny: do 250oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V do 350oC destyluje nie mniej niż 85%/V/V zawartość siarki nie więcej niż 0,10%/m/m pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3%/m/m pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%/m/m zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC 3. Zapotrzebowanie na olej opałowy przedstawia się następująco (harmonogram dostaw): Nazwa jednostki ilość termin dostawy w m-cach 4. Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce 7 000 litrów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012, Zbiornik 5 000 litrów 5.Określenie powyższej ilości oleju są szacunkowe. Zamawiający będzie każdorazowo określał wielkości danej partii materiału. Zamawiający ma prawo zmienić ilości oleju w stosunku do ilości określonych w postępowaniu przetargowym. Faktyczna ilość zakupionego oleju będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego dostaw oleju w granicach 20 % w stosunku do ilości wykazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca wraz z dostawą przedłoży dokument potwierdzający pochodzenie i jakość dostarczonego oleju opałowego. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagani jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosować ciężkie oleje opałowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku (Dz. U. Nr 4 poz. 30) oraz odpowiednio normy PN-C-96024:2011...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiada koncesję na obrót paliwami

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.1. Formularz oferty przetargowej (Załącznik nr 1 do SIWZ); 1.2. Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) 1.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Załącznik nr 3a do SIWZ); 1.4. W przypadku Konsorcjum należy dołączyć szczegółową informację o Wykonawcach stanowiących Konsorcjum (Załącznik nr 3b do SIWZ); 1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 4. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. 5. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert na podstawie art. 26 ust. 3. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - wymagane w pkt III.4.2 niniejszej części dokumenty winien złożyć każdy Wykonawca. Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez Wykonawców. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego. 9. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w Rozdziale 12 SIWZ na podstawie, których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków określonych w Rozdziale 11 SIWZ. 10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 11. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ockorawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Orawskie Centrum Kultury, ul. 3 Maja 3, 34-480 Jabłonka, pok. 21..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, pok. 21 (księgowość). Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2012 roku o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 (górny holl)...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Pani Joanna Spytkowska 2. Termin końcowy realizacji zamówienia określonego w §1 dostawy sukcesywne - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r lub do wyczerpania zakresu umowy przed tym terminem. Szczegółowe terminy oraz zakres dostaw ustalane będą w zleceniach (przekazywanych Wykonawcy faksem, mailem lub telefonicznie). Czas przystąpienia do realizacji zlecenia wynosi 3 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. W przypadku przedłużenia się sezonu grzewczego istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

POBIERZ SIWZ


OCK. 271.2.1.2012                                           Jabłonka, dnia 22 października 2012 roku

 

                                       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 7000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012

 

Zawiadomienie o

unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 7000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.

 


 

 

OCK.271.2.1.2012                                             Jabłonka, dnia 5 października 2012 roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.jablonka.pl


Jabłonka: dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 7 000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012
Numer ogłoszenia: 384114 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce , ul. 3-go Maja 3, 34-480 Jabłonka, woj. małopolskie, tel. 18 26 524 04, faks 18 26 524 04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ockorawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 7 000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w ilości szacunkowej 7000 litrów dla potrzeb Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w sezonie grzewczym 2012 Główny przedmiot CPV-09.13.50.00-4 CPV- 09.13.51.00-5 2. Lekki olej opałowy musi charakteryzować się następującymi parametrami fizyko-chemicznymi: gęstość w temperaturze 15 C, nie wyższa niż 0,860 g/ml temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 o C lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie większa niż 6,00 mm2/s skład frakcyjny: do 250oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V do 350oC destyluje nie mniej niż 85%/V/V zawartość siarki nie więcej niż 0,10%/m/m pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3%/m/m pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%/m/m zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC 3. Zapotrzebowanie na olej opałowy przedstawia się następująco (harmonogram dostaw): Nazwa jednostki ilość termin dostawy w m-cach 4. Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce 7 000 litrów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012, Zbiornik 5 000 litrów 5.Określenie powyższej ilości oleju są szacunkowe. Zamawiający będzie każdorazowo określał wielkości danej partii materiału. Zamawiający ma prawo zmienić ilości oleju w stosunku do ilości określonych w postępowaniu przetargowym. Faktyczna ilość zakupionego oleju będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego dostaw oleju w granicach 20 % w stosunku do ilości wykazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca wraz z dostawą przedłoży dokument potwierdzający pochodzenie i jakość dostarczonego oleju opałowego. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagani jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosować ciężkie oleje opałowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku (Dz. U. Nr 4 poz. 30) oraz odpowiednio normy PN-C-96024:2011..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiada koncesję na obrót paliwami

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykaże się, realizację, co najmniej jednej dostawy oleju opałowego o minimalnej ilości 5000 litrów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.1. Formularz oferty przetargowej (Załącznik nr 1 do SIWZ); 1.2. Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) 1.3. Ogólne informacje dotyczące Wykonawcy (Załącznik nr 3a do SIWZ); 1.4. W przypadku Konsorcjum należy dołączyć szczegółową informację o Wykonawcach stanowiących Konsorcjum (Załącznik nr 3b do SIWZ); 1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 4. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. 5. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert na podstawie art. 26 ust. 3. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - wymagane w pkt III.4.2 niniejszej części dokumenty winien złożyć każdy Wykonawca. Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez Wykonawców. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego. 9. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w Rozdziale 12 SIWZ na podstawie, których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków określonych w Rozdziale 11 SIWZ. 10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 11. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy - siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego. - zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy będą następować w przypadku wzrostu lub spadku ceny jednostkowej 1000 litrów oleju opałowego u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca - w przypadku przedłużenia się sezonu grzewczego istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy - Zamawiający ma prawo zmienić ilości oleju w stosunku do ilości określonych w postępowaniu przetargowym. Faktyczna ilość zakupionego oleju będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego dostaw oleju w granicach 20 % w stosunku do ilości wykazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Orawskie Centrum Kultury, ul. 3 Maja 3, 34-480 Jabłonka, pok. 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, pok. 21 (księgowość). Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2012 roku o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 (górny holl)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Pani Joanna Spytkowska 2. Termin końcowy realizacji zamówienia określonego w §1 dostawy sukcesywne - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r lub do wyczerpania zakresu umowy przed tym terminem. Szczegółowe terminy oraz zakres dostaw ustalane będą w zleceniach (przekazywanych Wykonawcy faksem, mailem lub telefonicznie). Czas przystąpienia do realizacji zlecenia wynosi 3 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. W przypadku przedłużenia się sezonu grzewczego istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

POBIERZ SIWZ

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.